SAMEN STERK VOOR DE SCHOOL

Medezeggenschapsraad OBS de Start

De Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) geeft ouders en leerkrachten formeel en wettelijk een stem in het onderwijs. In deze wet zijn de rechten en plichten van de MR en het bevoegd gezag (bestuur) vastgelegd. Daarnaast is er een Medezeggenschapsreglement dat meer in detail bepaalde spelregels vastlegt. Zo is bepaald hoe de MR is samengesteld; er moet een gelijke verhouding zijn tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding.

 

De MR van OBS De Touwladder en OBS de Start bestaat uit minimaal 4 personen, altijd een even aantal zijn en een gelijke verdeling ouder en personeel bevatten. De MR-leden worden uit en door de geleding gekozen. Bij vergaderingen van de MR stelt de directie zich op als deskundig adviseur en heeft geen stemrecht. De MR is tevens blij dat zowel de Oudervereniging van OBS De Touwladder en die van OBS de Start hebben toegezegd om bij elke MR-vergadering aanwezig te willen zijn. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Verslagen van de MR-vergaderingen zijn te lezen op de site van de school.

 

Instemming en advies

Bij een groot aantal zaken moet de directie de medezeggenschapsraad om instemming vragen. Het kan dan gaan over zaken die te maken hebben met het schoolplan, schoolgids of activiteitenplan. Voor andere zaken heeft de directie het advies van de MR nodig; dit betreft dan bijvoorbeeld verandering van grondslag of doelstelling van de school, nieuwbouw of verbouwing. Natuurlijk kan de MR ook zelf met voorstellen ter verbetering komen. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de MR als volgt samengesteld:

De oudergeleding

– Francis Heijda (voorzitter)
– Kim Langerwerf (secretaris)

– Anneke Lindeman
– Peter de Waard

De personeelsgeleding

– Anja Hesselberth
– Sandra Sweep
– Helma Liebregts

Voor meer informatie over de MR verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Notulen:

24 september 2021

25 november 2021

18 januari 2022

7 april 2022

OBS de Start is onderdeel van Stichting Bravoo