VERANTWOORD EN EIGENTIJDS ONDERWIJS

Succesvol naar de eindstreep begint bij OBS de Start

Op OBS de Start genieten de leerlingen van verantwoord, goed en eigentijds onderwijs. In samengestelde groepen krijgen onze leerlingen les op een passend niveau. En dat levert resultaat op. De leeropbrengsten van OBS de Start zijn ruim boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast werken wij door middel van projecten aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding en de 21ste-eeuwse-vaardigheden bij de leerlingen. OBS de Start is een nevenvestiging van OBS de Touwladder in Kaatsheuvel. OBS de Start valt onder het bestuur van Stichting Bravoo.

Gestructureerd werken in een uitdagende omgeving

Basisvaardigheden aanleren is onze primaire taak. In een gestructureerde en uitdagende omgeving prikkelen wij de nieuwsgierigheid van onze leerlingen, zodat zij zich op een verantwoorde, veelzijdige en persoonlijke wijze ontwikkelen. We leggen u graag uit vanuit welke kernwaarden wij werken.

KERNWAARDEN

Welbevinden

Op OBS de Touwladder en OBS de Start zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat zodat onze leerlingen zich prettig voelen en hierdoor open staan voor ontwikkeling. Wij werken volgens de methodiek van Positive Behavior Support. Deze methode gaat uit van een positieve benadering gericht op het bevorderen van het gewenste gedrag bij onze leerlingen. De leerlingen ontwikkelen goede sociale vaardigheden en attitudes met behulp van schoolbreed geformuleerde
gedragsverwachtingen. Dit gebeurt naast de lessen over gedragsverwachtingen ook in lessen sociaal- emotionele vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed in hun vel zitten. Naast de onderwijsactiviteiten die wij onze leerlingen bieden zijn wij ervan overtuigd dat een goede communicatie met ouders essentieel is voor het welbevinden van onze leerlingen. Het is noodzakelijk dat alle betrokkenen, zowel ouders, leerlingen als de school, zich committeren aan de gemaakte afspraken.

Structuur

Structuur is een belangrijke pijler voor het creëren van een rustige werkomgeving. Wij bieden structuur in de manier van lesgeven door te werken met effectieve, directe instructie. Dat betekent dat iedere les bestaat uit een kwalitatief goede basisinstructie, verlengde instructie, verkorte instructie en gedifferentieerde verwerking van de lesstof. We sluiten de les af met een evaluatie op het lesdoel. Zo leren we onze leerlingen reflecteren. De leerlingen leren, door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen, zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. In elke groep zijn de dagindeling en de gedragsverwachtingen zichtbaar voor de leerlingen.

 

Nieuwsgierigheid

Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en staan open om nieuwe dingen te ontdekken. Vanuit deze gedachte staat in de kleuterklassen het onderzoekend leren centraal. Ook in de groepen 3 tot en met 8 zorgen de methodes ervoor dat de nieuwsgierigheid van de leerlingen gestimuleerd wordt. Naast het methode-onderwijs bieden wij de leerlingen projecten aan. De huidige wereld vraagt om de ontwikkeling van specifieke vaardigheden. Deze vaardigheden worden omschreven als de 21ste-eeuwse-vaardigheden en executieve functies (plannen, leren leren, etc.). Op onze scholen willen wij de leerlingen deze vaardigheden goed aanleren. Projectmatig werken biedt ons hiertoe de mogelijkheden.

 

Vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijke kernwaarde in ons onderwijs. Vertrouwen is een brede waarde die voor alle betrokkenen op andere wijze tot uiting komt. Wij hebben vertrouwen in de mogelijkheden van onze leerlingen. Binnen onze gedragsregels geven wij leerlingen het vertrouwen dit op een juiste manier uit te voeren. Wij gaan uit van kansen en mogelijkheden. Wij benaderen leerlingen en hun ouders op een positieve manier en geven positieve feedback. Wij stimuleren leerlingen vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander. De aansluiting van lesstof op het niveau van de leerling helpt hierbij. Vanuit de gedragsbenadering en in verschillende lessen leren kinderen vertrouwen te krijgen in de ander. Het is voor ons belangrijk dat ouders vertrouwen hebben in de professionaliteit van de school en het leerproces van hun kind. Door open communicatie over schoolse zaken en de resultaten kunnen wij dit bereiken.

 

Betrokkenheid

We gaan uit van de driehoek ouder-kind-school en vinden ouderbetrokkenheid zeer belangrijk. Dit proberen we te stimuleren door oudergesprekken, een goede samenwerking met MR en oudervereniging, door te communiceren via de nieuwsbrieven en door het organiseren van koffie- uurtjes. De leerkracht stemt het onderwijs zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen vanuit zijn betrokkenheid bij diens ontwikkeling. Wij bevorderen de samenwerking tussen de leerlingen door de coöperatieve werkvormen, de gedragsverwachtingen en het projectmatig werken.

OBS de Start is onderdeel van Stichting Bravoo