DRAAG BIJ AAN ACTIVITEITEN

Oudervereniging OBS de Start

Als u een kind op OBS de Start heeft bent u automatisch lid van deze oudervereniging. Tenzij u duidelijk te kennen geeft daar geen prijs op te stellen. Het wel of niet lid zijn van de oudervereniging heeft geen invloed op de toelating van uw kind op OBS de Start.

 

De belangrijkste taak van de oudervereniging is het (mede)organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan de Sinterklaas- en Kerstviering, het carnavalsfeest, de Paasactiviteit, de organisatie rondom de musical en de laatste schooldag. Deze activiteiten kosten geld. Daarom wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit is tevens de contributie is voor de oudervereniging.

 

Betaling ouderbijdrage

Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt de vrijwillige ouderbijdrage via Parro gecommuniceerd. Ouders van kinderen die na 1 januari 2023 instromen betalen een evenredig deel. Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag over te maken op rekeningnummer NL03 RABO 0323 7941 49 t.n.v. Oudervereniging de Start onder vermelding van de voor- en achternaam en groep van uw kind.

OBS de Start is onderdeel van Stichting Bravoo