Laden...

OBS de Start
Middelstraat 22
5176 NJ De Moer
013-5159377

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Zorg/Toetsing

(Extra) zorg

Wij vinden het belangrijk, dat een leerling zich op onze school veilig en geborgen voelt, fijn kan samenspelen en samenwerken en een goede werkhouding heeft. De leerlingen moeten het leerproces als prettig en zinvol beschouwen. Dan leert de leerling leren. In de groep legt de leerkracht de nieuwe stof uit. Zij geeft de leerlingen hulp bij het opnemen en verwerken van de nieuwe leerstof. Zij houdt goed bij of de leerlingen deze leerstof binnen de gestelde tijd op een voldoende manier verwerkt hebben.

Door observaties, gemaakt werk en/of methodegebonden toetsen wordt de ontwikkeling van een leerling in de gaten gehouden. Daarnaast gebruiken we ook een leerlingvolgsysteem om de didactische en de sociaal emotionele ontwikkeling van alle leerlingen te volgen. Door systematisch gegevens te verzamelen en te registreren worden eventuele problemen beter zichtbaar op zowel leerlingniveau, groepsniveau en op schoolniveau. Het stelt de school in staat om voortgang vast te stellen over een langere periode, en de ontwikkelingen in een landelijk perspectief te plaatsen. Voor het volgen van de didactische ontwikkeling gebruiken wij het leerlingvolgsteem van CITO. Alle leerlingen worden twee keer per jaar getoetst. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij het volgsysteem Viseon.

Voor alle leerlingen geldt dat de voortgang diverse malen per jaar wordt besproken door de leerkracht met de coördinator. Het doel van dit overleg is om te bepalen welke leerlingen extra hulp, dan wel andere (extra) taken krijgen.

Elke leerling is anders; elke leerling moet, waar mogelijk, aangesproken worden op zijn eigen niveau.
De groepsleerkracht heeft een duidelijk overzicht van de vorderingen van de individuele leerling.
Hierdoor kunnen wij speciale hulp aan leerlingen bieden die:

  • gedurende een kortere of langere tijd moeite hebben met een leerstofonderdeel.
  • meer verrijkingsleerstof kunnen verwerken
  • die sociaal-emotionele problemen hebben.

toetsing.jpg

Toetsing

Willen wij kritisch naar de kwaliteit van het onderwijs blijven kijken, dan moet het haar prestaties meten, regelmatig en planmatig. Regelmatig kijkt de leerkracht samen met de leerlingen terug op de voorafgaande werktijd. De leerkracht doet dat door de kinderen zichzelf vragen te laten stellen:

  • Wat ging er goed?
  • Waar liep ik vast?
  • Hoe heb ik dat opgelost?

Deze gesprekken helpen de leerkracht om te bepalen of hij nog steeds effectief te werk gaat bij de afstemming van de leer- en oefenstof. Op welke leerlingen moet hij/zij zich de komende tijd speciaal richten en welke leerstof moet evt. extra worden uitgelegd en geoefend. Opvallende observaties en conclusies worden door de leerkracht vastgelegd en besproken tijdens de leerlingbespreking met de interne begeleider.

Daarnaast is toetsen een noodzaak. Door het objectief toetsen van de schoolvorderingen van de leerlingen wordt duidelijk in hoeverre we er in geslaagd zijn gestelde (sub)doelen te verwezenlijken. Het afnemen van toetsen gebeurt:

  • intern, d.w.z. door onze eigen leerkrachten

Er is een groot aantal (schriftelijke) voortgangstoetsen. Deze hebben betrekking op de kennisverwerving van de leerlingen op het gebied van taal, rekenen, spelling, enz. De resultaten worden bijgehouden en besproken met de leerlingen.

  • extern, d.w.z. door instanties buiten onze school.

Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het praktisch en theoretisch verkeersexamen en Cito-toetsen, die vanaf groep 1 t/m groep 8 worden afgenomen. De resultaten van deze landelijk genormeerde toetsen geven o.a. aan waar we in vergelijking met andere basisscholen in het land met ons onderwijs staan. CITO scores schetsen echter slechts een deel van de ontwikkeling van de leerling en moeten daarom altijd goed verklaard en geïnterpreteerd worden.

De combinatie van schriftelijke/mondelinge toetsing, observatie, praten met leerlingen en met ouders en het samen met collega's kritisch kijken naar het functioneren van kinderen levert pas echt complete en betrouwbare informatie op over de leerling.

OBS de Start informeert ouders op vaste momenten in het schooljaar over de vorderingen van hun kind.

Na ongeveer 3 maanden onderwijs krijgen de ouders in november een uitnodiging voor een eerste gesprek. In rapport1.jpgfebruari ontvangen de ouders een rapport over de ontwikkeling van hun kind. Dit betreft zowel leervorderingen als sociaal-emotionele aspecten. Het rapport wordt gevolgd door een (rapport)gesprek tussen leerkracht en ouders.

Drie weken voor het eind van het schooljaar volgt het tweede rapport en evt. een oudergesprek. Dit gesprek is facultatief, zowel ouders als leerkracht kunnen aangeven al dan niet behoefte te hebben aan het gesprek.